Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
 
 
Nawigacja
.:Szkoła:.
  Strona Główna
  Historia Szkoły
  Nadanie imienia
  Patron
  Dokumenty szkoły
  Rada Rodziców
  EWD 2015/2016
  EWD 2016/2017
  EWD 2017/2018
  Koncepcja pracy
  Misja szkoły
  Realizowane projekty
  Opieka profilaktyczna
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Biblioteka
  Plan lekcji
  Kalendarz
  Linki
  Webmaster
  Zapisy do Szkoły-druki
  Galeria

Dla uczniów
  Pedagog
  Dzwonki
  Świetlica
  Gimbus
  Zajęcia pozalekcyjne
  Regulamin ucznia
  Rzecznik Praw ucznia
  Wykaz Podręczników
  Gazetka Szkolna

Dla rodziców
  Działania profilaktyczne
  Procedury szkolne
  Poradnik dla rodziców dzieci 6 i 7 -letnich
  Stypendia naukowe dla uczniów
  Film - Jak używać mózgu w szkole? Wyzwania dla neurodydaktyki.

Nauczyciele
  Ustawy i rozporządzenia
  Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego

Lutynia
  Historia
  Bitwa pod Lutynią
  Zabytki
  Ciekawostki
  Parafia
  Ośrodek zdrowia
  Poczta
  Firmy
  Gm. Miękinia
  OSP


Przyjaciele

Rzecznik Praw ucznia
Rzecznikami  Praw Ucznia  w Zespole Szkół w Lutyni   są:

 

·        Pani Beata Biernacka  w Szkole Podstawowej

·        Pani Dorota Piekarska  w Publicznym Gimnazjum

 

Kadencja obejmuje lata :  2012-2015PROCEDURA FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI RZECZNIKA PRAW UCZNIA

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
1.Wybory Rzecznika Praw Ucznia

 

1. Rzecznika Praw Ucznia powołuje spośród pracowników szkoły Dyrektor na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

2. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez społeczność uczniowską w wyborach:

a) tajnych - każdy ma prawo do tajności swojego wyboru;

b) powszechnych - każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania;

c) bezpośrednich - każdy uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach.

3. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.

4. Rzecznika Praw Ucznia może odwołać przed upływem kadencji Dyrektor Szkoły na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego lub na wniosek zainteresowanego.

 

2. Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 

1. Zapoznanie społeczności uczniowskiej z prawami i obowiązkami uczniów oraz prawami dziecka.

2. Propagowanie praw ucznia i praw dziecka wśród pracowników szkoły.

3. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

4. Pomoc w rozstrzyganiu konfliktów między:

Ø uczniami

Ø uczniami i pracownikami szkoły

5. Pełnienie funkcji doradczej dla uczniów sprawach związanych z prawami ucznia i prawami dziecka.

6. Współpraca ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.

7. Ścisła współpraca z Dyrekcją szkoły, pedagogiem i psychologiem  w sprawach związanych z przestrzeganiem praw ucznia.

8. Interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia.

 

3. Środki działania Rzecznika:

1. Załatwianie indywidualnych skarg.
2. Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
3. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
4. Współpraca z fachowcami (m.in. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
5. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom szkolnym.
6. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
7. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
8. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
9. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły.

4. Szkolny Rzecznik może:

1. Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
2. Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
3. Organizować konfrontacje wyjaśniające.
4. Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
5. Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

 

5. Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-uczeń":

 

1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu.

2. Podjęcie rozmów ze stronami celem rozstrzygnięcia konfliktu.

3. W przypadku bezskutecznych mediacji podjęcie współpracy  z wychowawcami stron konfliktu, ewentualnie zwrócenie się z prośbą  o pomoc do pedagoga lub/i psychologa.

4. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły (po uprzednim zapoznaniu się z problemem).

 

6. Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-nauczyciel (pracownik szkoły)":

 

1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu.

2. Podjęcie rozmów ze stronami celem rozstrzygnięcia konfliktu.

3.Zasięgnięcie opinii pedagoga lub psychologa szkolnego.

4. Wystąpienie do Dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

7. O czym uczeń wiedzieć powinien:

1 Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
2 Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
3 Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
4 Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
5 Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka oraz inne dokumenty.