Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
 
 
Nawigacja
.:Szkoła:.
  Strona Główna
  Historia Szkoły
  Nadanie imienia
  Patron
  Dokumenty szkoły
  Rada Rodziców
  EWD 2015/2016
  EWD 2016/2017
  EWD 2017/2018
  Koncepcja pracy
  Misja szkoły
  Realizowane projekty
  Opieka profilaktyczna
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Biblioteka
  Plan lekcji
  Kalendarz
  Linki
  Webmaster
  Zapisy do Szkoły-druki
  Galeria

Dla uczniów
  Pedagog
  Dzwonki
  Świetlica
  Gimbus
  Zajęcia pozalekcyjne
  Regulamin ucznia
  Rzecznik Praw ucznia
  Wykaz Podręczników
  Gazetka Szkolna

Dla rodziców
  Działania profilaktyczne
  Procedury szkolne
  Poradnik dla rodziców dzieci 6 i 7 -letnich
  Stypendia naukowe dla uczniów
  Film - Jak używać mózgu w szkole? Wyzwania dla neurodydaktyki.

Nauczyciele
  Ustawy i rozporządzenia
  Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego

Lutynia
  Historia
  Bitwa pod Lutynią
  Zabytki
  Ciekawostki
  Parafia
  Ośrodek zdrowia
  Poczta
  Firmy
  Gm. Miękinia
  OSP


Przyjaciele

Regulamin ucznia 

REGULAMIN UCZNIA

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni

 

  1. Uczeń powinien dbać o dobre imię swojej szkoły i godnie ją reprezentować zarówno w czasie zajęć jak i po zajęciach.
  2. Uczeń musi szanować mienie szkolne, które służy ogółowi społeczności uczniowskiej. Wszelkie akty wandalizmu na terenie szkoły oraz działania umyślne powodujące straty materialne z tytułu zniszczeń mienia szkolnego będą karane poprzez: upomnienia słowne, upomnienia pisemne, naganę, skierowanie sprawy na drogę sądową w zależności od charakteru dokonanej szkody oraz obowiązek naprawienia szkody lub pokrycia kosztów związanych z jej reperacją przez prawnych opiekunów ucznia, który wyrządził daną szkodę.
  3. Uczeń posiada również obowiązki z tytułu przynależności do społeczności naszej szkoły, których jest zobowiązany przestrzegać.

 


Uczeń ma prawo

 

1.     Do godnego i sprawiedliwego traktowania przez nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

2.     Do własnego zdania wyrażonego w kulturalny sposób.

3.     Do korzystanie z przywilejów określonych przez prawo m. in.

- jednego sprawdzianu dziennie;

- trzech sprawdzianów w tygodniu;

- możliwości trzydniowego zwolnienia z konieczności

pisania kartkówek, sprawdzianów, odpowiadania ustnego -  po chorobie, trwającej dłużej niż 5 dni - w celu nadrobienia zaległości.

4.     Do korzystania z przywileju tzw. „szczęśliwego numerka”, który zwalnia młodzież  z odpowiedzi ustnych i kartkówek tego dnia, kiedy został wylosowany ich numer z  dziennika.

5.     Do rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności oraz pogłębiania wiedzy.

6.     Do zadawania pytań na zajęciach, jeśli czegoś nie rozumie.

7.     Do oceny semestralnej z zachowania, która jest adekwatna do wypełnianych obowiązków oraz zaangażowania w działalność na rzecz szkoły.

8.     Do uczestnictwa w akcjach szkolnych, uroczystościach, apelach.

9.     Do udziału w szkolnych imprezach, zabawach, dyskotekach, jeśli tylko wcześniej nie zaistniała sytuacja, która zabroniłaby mu takiego udziału.

10.  Do przerw międzylekcyjnych.

11.  Do używania środków czystości zapewniających higieniczne korzystanie                ze szkolnych toalet .

12.  Do korzystania ze szkolnej szatni oraz świetlicy w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.

 

 

Uczeń ma obowiązek

 

 

1.     Spełniania podstawowych obowiązków szkolnych wynikających z faktu bycia uczniem. szkoły.

2.     Uzyskiwania wyników w nauce na miarę swoich możliwości.

3.     Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole, na terenie szkolnym oraz w drodze do szkoły i  do domu.

4.     Zapoznania się z funkcjonującymi w szkole regulaminami i przestrzegania ich.

5.     Zachowania się zgodnie z zasadami moralnymi i społecznymi tj. uczeń:

- nie używa wulgaryzmów, obraźliwych słów i zwrotów

- nie wyszydza kolegów i pracowników szkoły

- nie zawłaszcza mienia szkolnego ani rzeczy, które do niego nie należą

- nie niszczy mienia szkolnego

- nie używa przemocy

- nie zanieczyszcza terenów szkolnych i przykościelnych

- nie namawia do łamania panujących zasad

- pod żadnym pozorem nie organizuje sytuacji, które sprzyjałyby zażywaniu narkotyków, paleniu papierosów i piciu alkoholu.

      6. Zwracania uwagi na zachowania destruktywne i informowania nauczycieli o takich                                     

           zachowaniach.

7. Stosowania ubioru odpowiedniego do sytuacji szkolnych tj. czystego, schludnego, bez obnażania ciała, szokowania wyglądem i stosowania makijażu.

      8. Szanowania pracy koleżanek, kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi.

      9. Rozliczania się z własności szkolnej biblioteki w okresach końcowo-semestralnych.

      10. Uczestniczenia w uroczystościach szkolnych i akademiach.

      11. Poszanowania mienia szkolnego.

      12. Przekazywania informacji szkolnych swoim rodzicom lub prawnym opiekunom.

13. Zaprzestania zachowań, które sprzyjają demoralizacji pozostałych uczniów oraz takich,  które mają wpływ na obniżenie wyników w nauce.

 

     

 

.