Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
 
 
Nawigacja
.:Szkoła:.
  Strona Główna
  Historia Szkoły
  Nadanie imienia
  Patron
  Dokumenty szkoły
  Rada Rodziców
  EWD 2015/2016
  EWD 2016/2017
  EWD 2017/2018
  Koncepcja pracy
  Misja szkoły
  Realizowane projekty
  Opieka profilaktyczna
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Biblioteka
  Plan lekcji
  Kalendarz
  Linki
  Webmaster
  Zapisy do Szkoły-druki
  Galeria

Dla uczniów
  Pedagog
  Dzwonki
  Świetlica
  Gimbus
  Zajęcia pozalekcyjne
  Regulamin ucznia
  Rzecznik Praw ucznia
  Wykaz Podręczników
  Gazetka Szkolna

Dla rodziców
  Działania profilaktyczne
  Procedury szkolne
  Poradnik dla rodziców dzieci 6 i 7 -letnich
  Stypendia naukowe dla uczniów
  Film - Jak używać mózgu w szkole? Wyzwania dla neurodydaktyki.

Nauczyciele
  Ustawy i rozporządzenia
  Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego

Lutynia
  Historia
  Bitwa pod Lutynią
  Zabytki
  Ciekawostki
  Parafia
  Ośrodek zdrowia
  Poczta
  Firmy
  Gm. Miękinia
  OSP


Przyjaciele

KONCEPCJA PRACY

KONCEPCJA PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI  NA LATA 2015 - 2018

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia  2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U.  z 2015r poz. 1270 )
 4. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. )
 5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
 6. Statut Zespołu Szkół w Lutyni.
 7. Program wychowawczy  szkoły
 8. Program profilaktyki szkoły

 

OBSZARY PRACY SZKOŁY

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
 2. Procesy zachodzące w szkole.
 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy  z rodzicami.
 4. Zarządzanie szkołą.

 

Obszar pracy szkoły

 

Wymaganie

I  Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działa

1. Dokonywanie analizy wyników sprawdzianu klasy 6 sp i egzaminu uczniów klasy 3 gimnazjum.

2. Uzyskiwanie lepszych efektów kształcenia poprzez wdrażanie wniosków z analizy sprawdzianu i egzaminu.

3. Przygotowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych:

 • Aktywne metody pracy na zajęciach.
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Praca w Samorządzie Uczniowskim.
 • Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

4. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

5. Wdrażanie  i modyfikowanie w razie potrzeb Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki.

6. Popularyzowanie właściwych zachowań - respektowanie norm społecznych i zasad bezpieczeństwa wśród uczniów.

II  Procesy zachodzące w szkole.

1. Szkoła posiada koncepcje pracy szkoły, która jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

2. Oferta edukacyjna szkoły odpowiada rzeczywistym potrzebom uczniów.

3. W szkole funkcjonuje spójny system oceniania - uczniowie i rodzice znają kryteria i zasady oceniania.

4. Wymagania wobec uczniów dostosowane są do ich indywidualnych możliwości.

5. Procesy edukacyjne są monitorowane i analizowane.

6. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.

7. Szkoła przekazuje informacje o postępach i wynikach w nauce.

8. Działania wychowawcze szkoły sprzyjają uzyskiwaniu pożądanych postaw uczniów.

9. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów.

10. W szkole funkcjonuje system pomocy uczniów zdolnych - wolontariat koleżeński.

III  Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

1. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w lokalnym środowisku.

2. Absolwenci są właściwie przygotowywani do dalszego etapu kształcenia.

3. Szkoła angażuje rodziców i "przyjaciół szkoły" w życie szkoły.

4. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku i promuje potrzebę uczenia się.

5. Rodzice współuczestniczą w realizacji zadań szkoły.

IV  Zarządzanie szkołą.

1. Działania szkoły są planowane i podejmowane w oparciu o pracę zespołową nauczycieli.

2. Prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły przez powołane zespoły do ewaluacji.

3. Szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy - poprawa bazy i wyposażenia.

4. Wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem i służy poprawie jakości pracy szkoły.

Galeria