Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni
 
 
Nawigacja
.:Szkoła:.
  Strona Główna
  Historia Szkoły
  Nadanie imienia
  Patron
  Dokumenty szkoły
  Rada Rodziców
  EWD 2015/2016
  EWD 2016/2017
  EWD 2017/2018
  Koncepcja pracy
  Misja szkoły
  Realizowane projekty
  Opieka profilaktyczna
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Biblioteka
  Plan lekcji
  Kalendarz
  Linki
  Webmaster
  Zapisy do Szkoły-druki
  Galeria

Dla uczniów
  Pedagog
  Dzwonki
  Świetlica
  Gimbus
  Zajęcia pozalekcyjne
  Regulamin ucznia
  Rzecznik Praw ucznia
  Wykaz Podręczników
  Gazetka Szkolna

Dla rodziców
  Działania profilaktyczne
  Procedury szkolne
  Poradnik dla rodziców dzieci 6 i 7 -letnich
  Stypendia naukowe dla uczniów
  Film - Jak używać mózgu w szkole? Wyzwania dla neurodydaktyki.

Nauczyciele
  Ustawy i rozporządzenia
  Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego

Lutynia
  Historia
  Bitwa pod Lutynią
  Zabytki
  Ciekawostki
  Parafia
  Ośrodek zdrowia
  Poczta
  Firmy
  Gm. Miękinia
  OSP


Przyjaciele

Rada Rodziców
Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty na Komitet Rodzicielski. Wysokość tegorocznej składki  wynosi 30 zł od rodziny. Państwa pieniądze zostaną wykorzystane na organizację festynu szkolnego, zakup ciastek na święto Patrona, nagród książkowych i dyplomów na zakończenie roku szkolnego oraz, w miarę możliwości finansowych, na dopłaty do wycieczek dla potrzebujących dzieci. Wpłaty, które można dokonywać u Pani sekretarki, wychowawcy klasy, a także na konto rady rodziców o numerze: 97 9589 0003 0260 0404 2000 0040. Informujemy, że wpłaty na radę rodziców są dobrowolne. Mamy jednak nadzieję, że odpowiecie Państwo pozytywnie na nasz apel.
                            Z poważaniem
                            Rada Rodziców
 
Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Lutyni
Przewodnicząca- p.Patrycja Pater
Z-ca przewodniczącej- p.Marta Walas
Skarbnik- p.Krzysztof Śnieżek


Rada Rodziców

Kompetencje i zadania Rady Rodziców

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły.

Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

 • z innymi organami szkoły (radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim),

 • z samorządem lokalnym, czyli organem prowadzącym szkołę, we wszelkich sprawach związa­nych ze szkołą,

 • kuratorium oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związa­nych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,

 • z radami rodziców z innych szkół [np. w celu wymiany doświadczeń).

Aby rada rodziców działała właściwie jako organ szkoły:

 • musi być autonomiczna, co powinno przejawiać się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków,

 • musi mieć odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną

 • musi utrzymywać bieżący kontakt z rodzicami, w szczególności w celu informowania ich o działaniach rady ,

 • musi posiadać własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządzać.

Kompetencje rady rodziców określa przede wszystkim art. 54 ustawy o systemie oświaty:

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmu­jącego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie tre­ści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (program jest tworzony, gdy szkoła nie radzi sobie w tych kwestiach).

 • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły.

 • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Inne kompetencje rady rodziców zawarte w ustawie o systemie oświaty:

· Udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora (art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2).

· opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organi­zacje (art. 56 ust. 2).

·wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły (art. 64a ust. 2, 3 i 4).

Kompetencje rady rodziców wynikające z Karty nauczyciela:

·Wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela (art 6a ust. 1 pkt 5).

·Przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontrakto­wego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 pkt 1 i 2).

 

Obowiązki Rady Rodziców

Rada rodziców ma obowiązek:

·gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny,

· stworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania de­cyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,

· działania w sposób przejrzysty - rodzice powinni być informowani o prowadzonych przez radę działaniach, w szczególności o wykorzystywaniu środków finansowych rady rodziców.

Uwaga:- rada rodziców nie ma osobowości prawnej

-rada rodziców działa w oparciu o regulamin Rady Rodziców

-